Op 15 december 2021 publiceerde FAVV een omzendbrief omtrent sneltesten en microbiologische inhibitortesten voor de detectie van antibioticaresten in rauwe melk. Hierin staan een aantal wijzigingen die ingaan vanaf 01/07/2023. 

In december 2021 werd een nieuwe omzendbrief gepubliceerd omtrent sneltesten en microbiologische inhibitortesten voor de detectie van antibioticaresten in rauwe melk. De wijzigingen die hierin vermeld staan, gaan in vanaf 01/07/2023. Die overgangsperiode geeft de producenten in de zuivelindustrie en andere betrokkenen voldoende tijd om de nodige stappen te ondernemen. In deze blog lees je welke wijzigingen werden doorgevoerd en hoe de testprocedure verloopt.

 

Wat zijn remstoffen?

Om het vervolg van deze tekst vlot te kunnen lezen en correct te interpreteren, lichten we graag enkele kernbegrippen toe.

 • Remstoffen: stoffen die de groei van bacteriën remmen. 
 • Rauwe melk: melk afgescheiden door de melkklier van één of meer melkproducerende dieren, die niet is verhit tot meer dan 40 °C of een behandeling met een gelijkwaardig effect heeft ondergaan. 

 

Hoe worden remstoffen gedetecteerd?

Bij het opstellen van de risicoanalyse in een zuivelbedrijf moet men rekening houden met de eventuele aanwezigheid van antibiotica in rauwe melk. 

Antibiotica is in de primaire sector enkel toegelaten onder strikte voorwaarden. Daarom moet de dierenarts die de antibiotica aflevert en eventueel toedient op het landbouwbedrijf dit registreren in het AB Register. Net als de landbouwer die op zijn beurt alle eigen gebruik moet registreren. 

Na het toedienen van antibiotica is er een bepaalde wachttijd vooraleer de melk van het dier terug in het circuit voor verdere productie mag worden gebracht. Na deze wachttijd maakt men bij de ontvangst in het zuivelbedrijf gebruik van sneltesten om de melk zo snel mogelijk in productie te krijgen.

De goedgekeurde sneltesten zijn terug te vinden in een door het FAVV opgestelde omzendbrief die op 15/12/2021 wijzigde. Hierbij werden enkele sneltesten geschrapt en één nieuwe geïntroduceerd. 

 

Hoe verloopt de testprocedure? 

Testprocedure schematisch weergegeven

remstoffen

Het schema kort toegelicht

Rauwe melk die in ontvangst wordt genomen, dient onderworpen te zijn aan een erkende sneltest. Zo’n test kan twee mogelijke resultaten opleveren:

 • Conform: de melk mag verwerkt worden door het zuivelbedrijf.
 • Niet-conform: de melk wordt vernietigd* (geen dierlijke of menselijke consumptie mogelijk) of onderworpen aan een hertesting (verplicht met dezelfde sneltest). 

Indien er na een hertesting nog steeds geen conformiteit is, wordt de melk vernietigd of overgeschakeld op een erkende microbiologische inhibitortest. Gezien het doel van de testing komen zowel microtiterplaten als ampullen in aanmerking. Deze analyse is niet verplicht, maar laat toe om de hoge gevoeligheid van de sneltest te corrigeren.
 

Voorwaarden waaraan een microbiologische inhibitortest moet voldoen:

 • De test dient door een nationaal referentielabo of een geaccrediteerd en door het FAVV erkend labo te zijn gevalideerd. 
 • Testen die op de markt werden gebracht na 2010 moeten gevalideerd worden volgens de CRL-richtlijnen.
 • De test dient erkend te worden door het FAVV na beoordeling van een validatiedossier opgesteld door een nationaal referentielabo. 
 • Indien het FAVV dat nodig acht, kan een bijkomend advies van het Wetenschappelijk Comité van het FAVV worden gevraagd.  

 

Bij een conform resultaat op deze test mag de melk alsnog in productie worden gebracht voor verdere verwerking. 

 

Wat gebeurt er met niet-conforme melk?
 

Wanneer aangetoond kan worden dat de rauwe melk remstoffen bevat, moet dit gemeld worden aan het FAVV. Dergelijke melk wordt volgens de Europese verordening EG/1069/2009 beschouwd als categorie 2-materiaal en dient opgehaald en vernietigd te worden. Daarnaast moet er een staalname van de besmette melk gedurende één maand bewaard worden aan een temperatuur die lager is dan -18°C.

Correcte testing garanderen door ringonderzoek 

Om er zeker van te zijn dat het bevoegd en opgeleid personeel de testen correct uitvoert, kan je deelnemen aan een ringonderzoek. 

 • Daarbij wordt telkens een reeks van 8 ringmonsters, met zowel zuivere als met antibiotica besmette melk, voorzien voor analyse met de in het bedrijf toegepaste sneltest en eventuele microbiologische inhibitortest.
   
 • De blind gecodeerde melkstalen worden aan de betrokken producenten geleverd, waarna deze de bekomen resultaten terug moeten communiceren.
   
 • Nadien worden de bekomen resultaten per test geëvalueerd in een vergelijkende studie.
   
 • Elke producent krijgt telkens een volledig overzicht van alle resultaten van de verschillende deelnemende bedrijven, in de vorm van een verslag waarbij de anonimiteit gewaarborgd blijft.
   
 • Bij sterk afwijkende resultaten zal men met de betrokken producent contact opnemen om de oorzaak te achterhalen zodat corrigerende maatregelen kunnen worden getroffen.

 

We helpen jou graag verder 

AMNorman heeft de juiste experts in huis om informatie op maat te geven. Onze Normanisten zorgen ervoor dat de omzendbrief tijdig en correct wordt geïmplementeerd in jouw bedrijf zodat elke controle zorgeloos verloopt. Ook helpen we zuivelbedrijven bij het opstellen van de correcte procedure voor de controle op antibiotica bij ontvangst van rauwe melk. 

 • am norman FOOD

Hoe kunnen
we jou helpen?

AM Norman