Definities

Dienstverlener: AMNorman BV, vennootschap geregistreerd in de KBO onder nummer 0830.793.815, met maatschappelijke zetel gevestigd te 9051 Sint-Denijs-Westrem, Kortrijksesteenweg 1121 bus 0202, die diensten en producten levert onder de merknaam AMNorman.

Diensten: werkzaamheden of prestaties van AMNorman die verband houden met opleiding, advies en praktische ondersteuning.

Producten: alle goederen bestemd voor verhuur of verkoop of ter ondersteuning van diensten uit het assortiment van AMNorman.

Opdrachtgever: iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die beroep doet op de diensten, producten huurt/koopt van AMNorman.

 

Toepassingsgebied t.a.v. opdrachtgevers

Onderhavige algemene voorwaarden (hierna ook aangeduid als “AV”) zijn, met uitdrukkelijke uitsluiting van de eventuele voorwaarden van de Opdrachtgever, van toepassing op i) de totstandkoming, de inhoud, de uitvoering en de beëindiging van alle tussen AMNorman en de Opdrachtgever gesloten overeenkomsten en ii) elke huidige en toekomstige uitvoering van Diensten of de verkoop/huur van Producten door of vanwege AMNorman en iii) op alle overeenkomsten die daar rechtstreeks gevolg van zijn, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen. Deze voorwaarden zijn aldus onder meer toepasselijk op alle offertes, bestellingen, orderbevestigingen en prestaties van AMNorman voor de Opdrachtgever.

Indien een schriftelijke bijzondere overeenkomst, behoorlijk ondertekend door een bestuurder van AMNorman, uitdrukkelijk afwijkt van een van de beginselen in de AV, blijven de andere beginselen van deze algemene voorwaarden integraal gelden.

AMNorman behoudt zich het recht voor om op ieder moment de AV aan te passen of te wijzigen, met dien verstande dat de toepasselijke AV diegene zijn die van kracht zijn op het ogenblik van totstandkoming van de overeenkomst tussen de Opdrachtgever en AMNorman. Voormelde AV blijven steeds van toepassing, tenzij anders overeengekomen.

Door het verlenen van een opdracht tot uitvoering van Diensten of het leveren van Producten of het sluiten van een overeenkomst met AMNorman, erkent en aanvaardt de Opdrachtgever de toepassing van deze algemene voorwaarden.

Deze algemene voorwaarden zijn beschikbaar op de website van AMNorman: amnorman.be/nl/algemene-voorwaarden

 

Prestaties

In de meest brede betekenis die daaraan kan worden verleend en zonder dat deze informatieve opsomming beperkend is, kunnen de opgedragen en aanvaarde Diensten onder meer betrekking hebben op:

 • Uitvoering van en dienstverlening bij kwaliteitsbeleid, voedselveiligheid, certificatie en R&D
 • Ontwikkeling, implementatie en uitvoering van preventieve en curatieve geïntegreerde systemen voor kwaliteitsbeleid, voedselveiligheid, certificatie en R&D
 • Fabricatie, aankoop, verkoop, verhuring, import en export van producten en toestellen bestemd voor kwaliteitsbeleid, voedselveiligheid, certificatie en R&D
 • Auditing, advies en opleiding van alle aspecten van kwaliteitsbeleid, voedselveiligheid, certificatie en R&D
 • Inspectie, controle, expertise, vaststellingen, metingen en analyses verband houdend met voornoemde activiteiten
 • Rapportering verband houdend met voornoemde activiteiten

 

Uitvoeringsmodaliteiten

Alle werkzaamheden worden in principe uitgevoerd op weekdagen tijdens de normale werktijden van AMNorman, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. Uitvoering buiten de normale werktijd (zoals bijvoorbeeld ’s avonds of ’s nachts of op zaterdagen, zondagen of feestdagen) kunnen aanleiding geven tot een bijkomende facturatie, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk een eenheidstarief overeengekomen werd tussen de Opdrachtgever en AMNorman.

De verslagen en rapporten van AMNorman worden opgesteld op naam en voor rekening van de Opdrachtgever die uitdrukkelijk aanvaardt dat deze verslagen slechts een momentopname vertegenwoordigen en steeds in hun geheel en in de context ervan dienen te worden voorgelegd en/of vermeld. Gelet op het feit dat het momentopnamen betreft, moeten eventuele opmerkingen op de verslagen/rapporten door de Opdrachtgever worden geformuleerd binnen de 3 werkdagen teneinde het AMNorman nog mogelijk te maken de opmerking te onderzoeken. Met laattijdige opmerkingen moet AMNorman geen rekening houden.

 

Offerte

Enkel schriftelijke offertes van AMNorman kunnen door de Opdrachtgever aanvaard worden.

De geldingstermijn van een offerte wordt vermeld op de offerte zelf. Bij gebrek daaraan is de offerte geldig tot dertig dagen na dagtekening. Offertes die niet binnen de aangegeven termijn of de in dit lid bepaalde termijn door de Opdrachtgever zijn aanvaard, komen van rechtswege te vervallen.

De prijzen waarnaar verwezen op de offerte zijn exclusief BTW, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald.

De overeenkomst komt slechts geldig tot stand dan na schriftelijke aanvaarding of bevestiging van de offerte door de Opdrachtgever. Opdrachtgever aanvaardt dat (i) elektronische handtekeningen die kwalificeren als een geavanceerde of een gekwalificeerde elektronische handtekening onder de eIDAS Verordening (Verordening (EU) nr. 910/2014) of (ii) scans van de ondertekende handtekeningpagina van de offerte of bestelbon bezorgd via e-mail in pdf-formaat, dezelfde bewijswaarde zal hebben als een origineel papieren exemplaar met een handgeschreven handtekening.

Aanvullingen op of afwijkingen van de aanvaarde/bevestigde offerte zijn slechts bindend indien partijen hiermee uitdrukkelijk en schriftelijk hebben ingestemd.

 

Aanvang en duur van de overeenkomst

De overeenkomst tussen Opdrachtgever en Dienstverlener treedt in werking op de overeengekomen aanvangsdatum en na uitdrukkelijk schriftelijke aanvaarding van de offerte door de Opdrachtgever. Indien er geen aanvangsdatum is vastgelegd in de offerte, geldt de datum van ondertekening van de offerte of de datum van schriftelijke bevestiging van de offerte door AMNorman als de aanvangsdatum.

Bij open opleidingen dient de inschrijvingsaanvraag door de Opdrachtgever elektronisch of schriftelijk te gebeuren. De overeenkomst tussen Opdrachtgever en Dienstverlener voor een open opleiding treedt in werking na schriftelijke of elektronische bevestiging van de inschrijving door AMNorman aan de Opdrachtgever.

 

Opzegging, beëindiging en wijziging van de overeenkomst

Gedurende de looptijd van de overeenkomst kan deze niet opgezegd worden, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.

Open opleidingen

 • AMNorman is gerechtigd een open opleiding te verdagen, verplaatsen (qua locatie) of te annuleren in geval van onvoorziene of niet te vermijden omstandigheden of in geval van te weinig inschrijvingen. In geval van verdaging, verplaatsing of annulering van de open opleiding omwille van één van hogervermelde situaties, kan de Opdrachtgever de overeenkomst kosteloos annuleren binnen de 2 werkdagen na kennisgeving. Eventueel door de Opdrachtgever reeds betaalde facturen worden op zijn vraag terugbetaald zonder enige intrest of andere vergoeding.
 • Indien de ingeschreven persoon verhinderd is de open opleiding te volgen, kan de Opdrachtgever deze persoon vervangen door een collega zonder aanrekening van extra kosten door AMNorman, op voorwaarde van schriftelijke bevestiging en kennisgeving van de identiteit van de vervanger door de Opdrachtgever aan AMNorman.
 • Tot 10 werkdagen vóór startdatum van de open opleiding kan de Opdrachtgever kosteloos annuleren mits schriftelijke kennisgeving hiervan aan AMNorman.
 • Tot 3 werkdagen vóór startdatum van de open opleiding kan de Opdrachtgever annuleren mits betaling van 50% van de prijs van de betreffende open opleiding als schadevergoeding aan AMNorman.
 • Minder dan 3 werkdagen vóór startdatum van de open opleiding kan niet meer geannuleerd worden door de Opdrachtgever en is hij de volledige prijs van de betreffende open opleiding verschuldigd.

De Opdrachtgever die, om welke reden ook, de overeenkomst zou verbreken, stopzetten of beëindigen zonder voorafgaande bepalingen in acht te nemen, is een vergoeding verschuldigd gelijk aan de facturatie die normaal zou plaatsvinden tot op het einde van de lopende overeenkomst en dit met een minimum van drie maand facturatie.

 

Algemene rechten en verplichtingen dienstverlener

Deze overeenkomst is een middelenverbintenis in hoofde van AMNorman. AMNorman verbindt er zich toe de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en volgens de eisen van goed vakmanschap uit te voeren met al haar beschikbare knowhow en kennis, of om deze uit te laten voeren onder toezicht van deskundige personen.

AMNorman zal aan Opdrachtgever steeds zorgvuldig schriftelijk verslag doen over door haar uitgevoerde inspecties, voorgestelde maatregelen, onderzoeksresultaten en andere voorgestelde of uitgevoerde dan wel opvolgende werkzaamheden. Dit verslag neemt de vorm aan van een rapport waarin naar gelang het geval aanbevelingen staan in verband met werkzaamheden inzake kwaliteitsbeleid, voedselveiligheid, certificatie en R&D die dienen uitgevoerd te worden bij de Opdrachtgever.

Tijdens de uitvoering van de werkzaamheden zal AMNorman de risico’s voor de Opdrachtgever en haar medewerkers zoveel als mogelijk beperken.

AMNorman heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door een door haar aan te wijzen derde indien en voor zover dit naar de mening van AMNorman noodzakelijk is voor een goede uitvoering van de overeenkomst.

 

Algemene rechten en verplichtingen opdrachtgever

De Opdrachtgever heeft een informatieplicht ten aanzien van AMNorman. Hij zorgt ervoor dat de informatie waarvan AMNorman aangeeft dat deze noodzakelijk is of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te weten dat deze noodzakelijk is voor het uitvoeren van de Overeenkomst, tijdig, correct en volledig aan AMNorman wordt doorgegeven.

De Opdrachtgever dient schriftelijk en tijdig, volledig en duidelijke instructies en mededelingen met betrekking tot de opdracht te bezorgen aan AMNorman. De Opdrachtgever staat in voor de juistheid en volledigheid van alle instructies en mededelingen.

Voorafgaandelijk aan de aanvang van de werkzaamheden informeert de Opdrachtgever AMNorman over eventuele bijzondere omstandigheden met betrekking tot de desbetreffende locatie, waaronder (maar niet beperkt tot) een gevoelige omgeving en toegangsbeperkingen.

Na ontvangst van het verslag waarnaar verwezen in 8.2 heeft de Opdrachtgever het recht om zelf de aanbevolen werkzaamheden uit te voeren of een bijkomende offerte te vragen voor werkzaamheden die op basis van het rapport dienen te gebeuren (zogenaamde “grote interventies”). In afwijking op het voorgaande zal AMNorman bepaalde werkzaamheden van een beperkte omvang en kost (zogenaamde “kleine interventies”) uitvoeren zonder dat hiervoor een bijkomende offerte vereist is.

De Opdrachtgever kan zijn verplichtingen ten aanzien van AMNorman slechts overdragen aan derden dan na uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van AMNorman.

 

Uitvoering van werkzaamheden

De Opdrachtgever verbindt er zich toe alle instructies die door (of namens) AMNorman aan haar worden meegedeeld in verband met de Diensten nauwgezet, tijdig en op verantwoordelijke wijze op te volgen.

De Opdrachtgever verbindt zich ertoe de aangestelden van AMNorman toegang tot alle noodzakelijke faciliteiten te verlenen zodat zij hun opdracht behoorlijk, verantwoord en op een veilige manier kunnen vervullen. Deze faciliteiten betreffen de gehele locatie en alle overige ruimtes en terreinen waarvan de toegang naar oordeel van AMNorman vereist is voor de uitvoering van haar werkzaamheden.

Partijen kunnen overeenkomen dat AMNorman gebruik maakt van het materiaal van de Opdrachtgever in de uitvoering van de opdracht. In dat geval verbindt de Opdrachtgever zich ertoe de aangestelden van AMNorman de beschikking te verlenen over dat materiaal en garandeert de Opdrachtgever de veiligheid en conformiteit ervan.

Indien er voor het betreden van de plaats waar AMNorman de werkzaamheden uitvoert een toelating of toegangscode vereist is, dient de Opdrachtgever het bewijs van dergelijke toelating of de nodige codes voorafgaandelijk aan het uitvoeren van de opdracht over te maken aan AMNorman.

De Opdrachtgever verbindt er zich toe de veiligheidsinstructies die AMNorman heeft vooropgesteld na te leven en toe doen naleven door haar aangestelden. De Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de veiligheid van de aangestelden van AMNorman in de uitvoering van hun werkzaamheden.

AMNorman verbindt er zich toe haar eigen aangestelden in te lichten over de in acht te nemen veiligheidsinstructies. AMNorman is verantwoordelijk voor het naleven van de veiligheidsinstructies door haar aangestelden.

In uitvoering van de werkzaamheden stelt AMNorman desgevallend het vereiste materiaal ter beschikking van de Opdrachtgever. De Opdrachtgever treedt op als bewaarder van dat materiaal en is aansprakelijk ten opzichte van AMNorman in geval van diefstal, breuk of vandalisme.

De Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de opslag van het materiaal van AMNorman dat wordt gebruikt tijdens de uitvoering van de werkzaamheden. De opslag dient te gebeuren op een aangepaste, adequate en afgesloten plaats. Indien het materiaal wordt opgeslagen in een inrichting van AMNorman op de terreinen van de Opdrachtgever, dient de Opdrachtgever in te staan voor de bewaking van die inrichting.

Indien AMNorman dit noodzakelijk acht, kan hij tijdens de uitvoering van de werkzaamheden tussentijdse inspecties uitvoeren. AMNorman informeert de Opdrachtgever over dergelijke acties voorafgaandelijk aan of ten laatste na afloop van deze inspectie.

 

Eigendomsvoorbehoud

Het materiaal die AMNorman in het kader van de overeenkomst gebruikt en/of achterlaat op de plaats waar de overeenkomst wordt uitgevoerd, zijn en blijven exclusief eigendom van AMNorman. Indien daarover twijfel bestaat, dient de Opdrachtgever uitdrukkelijk en schriftelijk bewijs voor te leggen dat de Producten in kwestie aan hem werden verkocht door AMNorman.

De Opdrachtgever is aansprakelijk voor het verlies van en de schade aan de Producten die zich overeenkomstig het vorige lid op zijn terreinen bevinden, maar eigendom zijn van AMNorman, behoudens in geval van opzet of grove schuld in hoofde van Dienstverlener of een aangestelde van AMNorman.

AMNorman behoudt de volledige eigendom van de verkochte Producten tot de algehele betaling van de hoofdsom en bijhorigheden. Geleverde Producten blijven de volledige eigendom van AMNorman en zal als in consignatie gegeven beschouwd worden tot de algehele betaling van de Producten door de Opdrachtgever. Tot de algehele betaling van de Producten zal de Opdrachtgever op geen enkele manier kunnen beschikken over de Producten zonder het voorafgaand akkoord van AMNorman. De Opdrachtgever verbindt zich ertoe om AMNorman onmiddellijk per e-mail, bevestigd met een aangetekend schrijven, te verwittigen van elk beslag dat een derde op de geleverde Producten zou kunnen leggen.

Het gebrek aan betaling op om het even welke vervaldatum kan de opeising van de Producten door AMNorman met zich meebrengen en dit op kosten van de Opdrachtgever.

Ingeval de Opdrachtgever niet-betaalde Producten doorverkoopt, behoudt AMNorman eveneens de mogelijkheid om de prijs van de doorverkoop van de Producten bij de Opdrachtgever op te eisen. Het eigendomsvoorbehoud wordt dan getransfereerd op de doorverkoopprijs.

De omstandigheid dat de Producten niet langer in natura in het bezit zijn van de Opdrachtgever, doet niets af aan het bestaan van het eigendomsvoorbehoud in hoofde van AMNorman.

De omstandigheid dat de Producten onroerend zijn geworden door incorporatie, doet niets af aan het bestaan van het eigendomsvoorbehoud in hoofde van AMNorman.

De waarde van de Producten waarop AMNorman het eigendomsvoorbehoud uitoefent moet verrekend worden met de waarde van de schuldvordering van AMNorman op de Opdrachtgever. Overtreft deze waarde het bedrag van de schuldvordering dan is AMNorman verplicht het saldo terug te betalen aan de Opdrachtgever.

 

Verhuur van producten

In geval van verhuur van Producten door AMNorman aan de Opdrachtgever zijn de in dit artikel opgenomen bepalingen in acht te nemen.

De Opdrachtgever is verplicht de gehuurde Producten te verzekeren en verzekerd te houden gedurende de overeengekomen huurperiode tegen gebruikelijke risico’s, waaronder maar niet beperkt tot diefstal, brand, ontploffing en waterschade, en de daarvoor verschuldigde premies en lasten tijdig te voldoen. De Opdrachtgever dient de polis van deze verzekering op eerste verzoek aan AMNorman ter inzage te geven.

De gehuurde Producten blijven eigendom van AMNorman en mag door de Opdrachtgever niet bezwaard of verpand worden.

De gehuurde Producten worden in goede staat en vrij van enige gebreken ter beschikking gesteld van de Opdrachtgever. De Opdrachtgever biedt de gehuurde Producten na afloop van de overeengekomen huurperiode in dezelfde staat aan voor terugname door AMNorman.

De Opdrachtgever verbindt er zich toe de gehuurde Producten uitsluitend te gebruiken waarvoor ze normalerwijze bestemd zijn. Hij gebruikt en onderhoudt de gehuurde Producten als een goede huisvader en neemt desgevallend de gebruiksaanwijzing en onderhoudstermijnen strikt in acht.

De Opdrachtgever is aansprakelijk voor het verlies van en de schade aan de gehuurde Producten, behoudens in geval van opzet of grove schuld in hoofde van Dienstverlener of een aangestelde van AMNorman.

 

Prijzen

De prijzen en kosten van de werkzaamheden worden vastgelegd in de overeenkomst.

Behoudens andersluidend beding zijn de prijzen van AMNorman nettoprijzen exclusief BTW en exclusief Belgische of buitenlandse taksen en/of rechten.

Indien de leveranciers van AMNorman tijdens de looptijd van de overeenkomst tussen de Opdrachtgever en AMNorman hun prijzen wijzigen, kan AMNorman deze prijswijziging doorrekenen aan de Opdrachtgever. AMNorman stelt de Opdrachtgever hiervan tijdig en voorafgaand en dergelijke prijswijziging op de hoogte.

AMNorman brengt de Opdrachtgever schriftelijk op de hoogte van elke tariefwijziging, behoudens als deze tariefwijziging louter het gevolg is van indexering.

De Producten die AMNorman verkoopt aan de Opdrachtgever in het kader van de overeenkomst worden steeds afzonderlijk gefactureerd en worden niet gedekt door het jaarlijks te betalen forfait, behoudens uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeengekomen.

De kosten die AMNorman voor rekening van de Opdrachtgever betaalt aan derden worden niet gedekt door het jaarlijks te betalen forfait, waaronder begrepen maar niet beperkt tot de kosten voor eventuele vergunningen.

Indien de door AMNorman uit te voeren werkzaamheden op verzoek van de Opdrachtgever dienen plaats te vinden buiten de tijdsvakken waarin AMNorman normaal zijn prestaties levert, kan desgevallend een toeslag worden aangerekend van 125% voor werkzaamheden ’s avonds en van 150 % op zaterdagen en van 200 % op zon- en feestdagen.

 

Betaling

Behoudens een bijzondere schriftelijke overeenkomst waarin uitdrukkelijk het tegendeel bedongen wordt, zijn alle facturen van AMNorman betaalbaar zonder korting op zijn vennootschapszetel en dit uiterlijk 30 (dertig) dagen na factuurdatum.

Het is Dienstverlener toegestaan digitaal te factureren.

De facturen van AMNorman moeten altijd betaald worden door de Opdrachtgever, zelfs indien laatstgenoemde beschikt over een vaststaande en opeisbare schuldvordering jegens AMNorman. Elke verrekening is dus uitgesloten, behoudens bijzondere schriftelijke overeenkomst. De Opdrachtgever verbindt zich er ook toe om niet ernstig betwiste facturen of saldi van facturen niet in te houden.

Zelfs indien er een afwijkende betalingstermijn toegekend wordt aan een Opdrachtgever krachtens een bijzondere schriftelijke overeenkomst, zal de niet-betaling van één enkele factuur op de vervaldatum van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling alle onbetaalde facturen opeisbaar maken.

In geval van niet-betaling van facturen op de vervaldatum, zullen de verschuldigde bedragen van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling vermeerderd worden met een forfaitaire en onherleidbare vergoeding vastgelegd op 10 (tien) % van alle nog openstaande bedragen en dit met een minimum van 125,00 euro. Bovendien zullen de onbetaalde facturen van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling, verwijlinteresten opbrengen zoals voorzien in artikel 5 van de wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties.

Bij iedere laattijdige betaling, evenals bij iedere niet naleving van een contractuele verplichting in hoofde van de Opdrachtgever, zal AMNorman het recht hebben van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling, de uitvoering van zijn prestaties op te schorten en slechts te hervatten na betaling van de openstaande schuldvorderingen en/of naleving van alle contractuele verplichtingen.

Elke klacht over de opmaak of de berekening van een factuur moet middels aangetekend schrijven binnen de 15 (vijftien) dagen te rekenen vanaf de factuurdatum ingediend worden, bij gebreke waaraan de factuur geacht zal worden te zijn aanvaard door de Opdrachtgever.

AMNorman kan te allen tijde elke bestaande of toekomstige schuldvordering uit welken hoofde ook verrekenen met elke som die aan de Opdrachtgever uit welken hoofde ook verschuldigd is.

Elke wijziging in de juridische of financiële situatie van de Opdrachtgever moet op schriftelijke wijze ter kennis worden gebracht van AMNorman, die de mogelijkheid heeft om, indien gewenst, lopende bestellingen en/of andere prestaties te annuleren en/of te weigeren, waarborgen te eisen of de voorwaarden en termijnen van betaling te wijzigen.

Onder voorbehoud van bijzondere wettelijke bepalingen en tot zekerheid van de terugbetaling van alle bedragen die de Opdrachtgever verschuldigd zou zijn aan AMNorman, uit hoofde van alle huidige en/of toekomstige schuldvorderingen, ongeacht hun aard, geeft de Opdrachtgever ten voordele van AMNorman in pand: alle huidige en toekomstige schuldvorderingen op derden, uit welke hoofde dan ook zoals handelsvorderingen en andere schuldvorderingen op klanten, vergoedingen uit hoofde van prestaties en diensten, vorderingen uit opbrengsten van roerende of onroerende goederen, vorderingen in schadevergoeding, pensioenen, verzekeringsuitkeringen, uitkeringen in het kader van de sociale zekerheid of vorderingen op de overheid in het kader van de fiscale regelgeving. De Opdrachtgever verbindt zich ertoe om, op eenvoudig verzoek van AMNorman, alle inlichtingen en documenten met betrekking tot deze schuldvorderingen te bezorgen.

 

Aansprakelijkheid en vrijwaring

AMNorman is niet aansprakelijk voor de niet-nakoming of een vertraging bij de nakoming van haar verbintenissen jegens de Opdrachtgever, in geval dit direct of indirect te wijten is aan omstandigheden buiten haar wil en waarover zij redelijkerwijs geen controle heeft (“Overmacht”), waaronder begrepen, maar niet beperkt tot technische storingen, stakingen, aanvallen van hackers, rellen, opstanden, terroristische aanslagen, oorlog, branden, overstroming, storm, explosies, aardbevingen, natuurrampen, regeringsmaatregelen, arbeidsomstandigheden, algemeen gebrek aan grondstoffen, niet-voorzienbare stagnatie bij toeleveranciers of enige andere oorzaak waarover AMNorman redelijkerwijs geen controle heeft. AMNorman behoudt het recht op de betaling van alle reeds geleverde Producten en Diensten en van de kosten die reeds gemaakt werden met het oog op de toekomstige uitvoering van de Overeenkomst. De niet-nakoming door AMNorman van haar contractuele verplichtingen als gevolg van Overmacht is nooit een grond tot verbreking, ontbinding of opschorting van de uitvoering van de overeenkomst in hoofde van de Opdrachtgever.

De aansprakelijkheid van AMNorman, haar organen, ondergeschikten, vertegenwoordigers en onderaannemers is uitgesloten voor lichte fouten en indirecte of onrechtstreekse schade veroorzaakt door of ten gevolge van een onjuiste of nalatige uitvoering en/of door of ten gevolge van enige vertraging in de uitvoering van de opdracht, tenzij de Opdrachtgever bewijst dat deze te wijten is aan het opzet of de grove fout in hoofde van AMNorman. In dat geval is de aansprakelijkheid beperkt tot tienmaal het voor de uitvoering van de opdracht gefactureerde bedrag met een maximum van 125.000 EUR.

AMNorman kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor de gehele of gedeeltelijk niet-uitvoering van haar opdracht ten gevolge van de beperkingen eigen aan het voorwerp van de opdracht en/of beperkingen opgelegd door een autoriteit van wie redelijkerwijze mag aangenomen worden dat zij bevoegd is.

De Opdrachtgever verbindt zich ertoe AMNorman te vrijwaren voor alle mogelijke schade en alle mogelijke aanspraken van derden ten gevolge van de uitvoering van werkzaamheden door AMNorman in het kader van de overeenkomst.

 

Garanties

De garantie op de verkochte Producten is diegene die gegeven wordt door de producent(en) of fabrikant(en) van de Producten, met uitsluiting van elke andere garantie. Onverminderd hetgeen bepaald is in artikel 26 AV met betrekking tot de wettelijke garantie voor de Consument bij een gebrek aan overeenstemming, zal de Opdrachtgever slechts een vordering tot vrijwaring kunnen instellen indien hij beschikt over het aankoopbewijs van de Producten en indien de garantie die door de producent of fabrikant aan AMNorman verstrekt werd voor deze Producten, nog steeds loopt.

 

Opschorting van prestaties en ontbinding

De levering van Producten en Diensten kan met onmiddellijke ingang en zonder voorafgaande ingebrekestelling en zonder enige aansprakelijkheid in hoofde van AMNorman of recht op vergoeding worden opgeschort wanneer na ingebrekestelling per e-mail waarop binnen de 5 (vijf) dagen niet werd gereageerd door de Opdrachtgever (i) de Opdrachtgever nalaat aan zijn verplichtingen te voldoen (zoals bv. zijn betalingsverplichting) of (ii) wanneer de solvabiliteit van de Opdrachtgever in het gedrang is.

AMNorman heeft het recht om de kosten die zouden rijzen naar aanleiding van een vertraging in de uitvoering van de verbintenissen van de Opdrachtgever in rekening te brengen volgens de tarieven zoals overeengekomen tussen partijen.

Indien de Opdrachtgever enige contractuele verbintenis uit hoofde van deze of enige andere tussen partijen gesloten overeenkomst niet, niet tijdig of niet correct nakomt, dan heeft AMNorman, onverminderd haar overige rechten, recht op een volledige vergoeding van de door AMNorman geleden schade.

AMNorman behoudt zich het recht voor om de overeenkomst op eender welk ogenblik eenzijdig te ontbinden met onmiddellijke ingang en zonder voorafgaande ingebrekestelling, zonder inachtneming van enige opzegtermijn of opzeggingsvergoeding, in het bijzonder in de omstandigheden van (i) herhaalde of zware inbreuk op de uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen van de Opdrachtgever, evenwel na schriftelijke ingebrekestelling die gedurende een termijn van 10 (tien) dagen zonder gevolg is gebleven, en/of (ii) in geval van faillissement/gerechtelijke reorganisatie onder welke vorm dan ook met inbegrip van staking van betaling. Bij voortijdige beëindiging, blijft de in de offerte begrootte prijs voor de duur van de overeenkomst integraal aan AMNorman verschuldigd.

 

Subsidiëring

Het al dan niet subsidiëren van de dienstverlening of het eventueel herroepen van eerder goedgekeurde subsidies door de betrokken overheidsinstelling kan op geen enkele wijze aanleiding geven tot enige herziening van de prijzen noch tot enige vordering op AMNorman. De Opdrachtgever vrijwaart AMNorman van elke aansprakelijkheid in de aanvraag, aanvaarding of opvolging van eventuele subsidies.

 

Vertrouwelijkheid

Partijen verbinden zich ertoe ter alle ter gelegenheid van de uitvoering van de werkzaamheden bekomen vertrouwelijke gegevens als dusdanig te behandelen en alles in werk te stellen om dit vertrouwelijk karakter te handhaven. Dit geldt eveneens na beëindiging van de opdracht en/of overeenkomst.

 

Verzekering

Beide partijen verbinden zich ertoe hun burgerlijke aansprakelijkheid behoorlijk en in voldoende mate te verzekeren bij een in België erkende verzekeringsmaatschappij en op eenvoudig verzoek van de tegenpartij het bewijs hiervan voor te leggen.

 

Niet-afwerving van personeel

Het is de Opdrachtgever of andere ondernemingen waarin de Opdrachtgever belangen heeft, verboden alle door AMNorman ingezette dienstverleners af te werven of hoe dan ook gebruik te maken van hun diensten, behoudens in geval AMNorman hiervoor voorafgaandelijk en schriftelijk zijn toestemming heeft verleend.

Inbreuk op dit artikel geeft van rechtswege aanleiding tot het betalen van een schadevergoeding aan AMNorman gelijk aan tweemaal het bruto jaarsalaris van de aan AMNorman onttrokken aangestelde.

 

Bescherming van de persoonlijke levenssfeer

AMNorman treedt op als verwerkingsverantwoordelijke. Hij leeft op nauwgezette wijze de Europese Verordening 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens (“GDPR” of “AVG”) na. De Opdrachtgever stemt ermee in dat AMNorman zijn persoonsgegevens verzamelt en verwerkt voor commerciële doeleinden, meer bepaald in het kader van het beheer, de financiering en de invordering van schuldvorderingen van AMNorman, alsook marketing en promotie. Deze gegevens kunnen zowel worden gebruikt door AMNorman, als door de andere verbonden vennootschappen of hun onderaannemers, die te allen tijde gepaste waarborgen zullen bieden op het vlak van persoonsgegevensbescherming, met het oog op commerciële prospectie, analyse en onderzoek, waarborgregelingen van Producten, alsook voor het onderhoud en beheer van de website van AMNorman. De gegevens worden bewaard tijdens de gehele levensduur van de commerciële relatie en, in voorkomend geval, eveneens daarna, om AMNorman toe te laten te voldoen aan haar wettelijke verplichtingen. De Opdrachtgever beschikt over een recht van toegang, van rechtzetting en van verwijdering van zijn gegevens, alsook over een recht van bezwaar tegen de verwerking van zijn gegevens op grond van een legitiem belang. De Opdrachtgever heeft verder het recht om zich kosteloos en zonder motivering te verzetten tegen het gebruik van zijn gegevens voor redenen van direct marketing. Om deze rechten uit te oefenen, moet de Opdrachtgever een getekend en gedateerd verzoek, vergezeld van een recto/verso kopie van de identiteitskaart van de Opdrachtgever of van een wettelijke vertegenwoordiger, opsturen naar de maatschappelijke zetel van AMNorman. De Opdrachtgever verklaart eveneens kennis genomen te hebben van de Privacyverklaring van AMNorman, die te raadplegen is op haar website amnorman.be/nl/disclaimer-privacy-policy

 

Intellectuele eigendom

Alle auteursrechten, merkenrechten, tekening- en modelrechten, octrooirechten en desgevallend andere intellectuele eigendomsrechten, waaronder naburige rechten, die in het kader van de uitvoering van de overeenkomst zouden ontstaan, zijn de exclusieve eigendom van AMNorman of zijn leveranciers, producenten of fabrikanten. Ze worden niet overgedragen en komen niet in aanmerking voor gebruik, exploitatie, weergave, reproductie of aanpassing door de Opdrachtgever of elke andere derde, behoudens wanneer AMNorman uitdrukkelijk en schriftelijk zijn toestemming heeft verleend.

 

Nietigheid

De nietigheid of ongeldigheid van enige bepaling van deze algemene voorwaarden, of van een onderdeel van enige bepaling, zal niet de nietigheid of ongeldigheid van de gehele algemene voorwaarden met zich meebrengen. In geval van nietigheid of ongeldigheid van enige bepaling van deze algemene voorwaarden wordt de betrokken bepaling van rechtswege vervangen (i) door een geldige bepaling of een geldig onderdeel (ii) of door een interpretatie die zoveel mogelijk de oorspronkelijke bedoeling van AMNorman benadert. De onmogelijkheid om tot dergelijke gewenste vervanging over te gaan zal geenszins de geldigheid van de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden aantasten. Als een bepaling van deze algemene voorwaarden ongeldig of niet-tegenstelbaar wordt verklaard, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden onverminderd gelden en afdwingbaar. Voor zover uitdrukkelijke of impliciete beperkingen niet toegestaan zijn door toepasselijke wetgeving, blijven deze uitdrukkelijke of impliciete beperkingen geldig en afdwingbaar in de mate en voor zover zij toegestaan zijn door de toepasselijke wetgeving.

 

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken

Op elke Overeenkomst tussen AMNorman en de Opdrachtgever is Belgisch recht van toepassing. Partijen verbinden zich ertoe zich te zullen inzetten om geschillen als gevolg van de interpretatie en/of de toepassing van de Overeenkomst in der minne te regelen. Indien er geen minnelijke schikking kan worden getroffen, is de rechtbank van Gent bevoegd.