Op 16 december 2020 hebben het Europees Parlement en de Europese Raad in Straatsburg een overeenstemming bereikt over de herziening van de Europese drinkwaterrichtlijn. Die heeft betrekking op de kwaliteit van water dat bestemd is voor menselijke consumptie in Europa.

 

De vorige richtlijn dateert van 1998 en strookte niet meer met de huidige wetenschappelijke en maatschappelijke ontwikkelingen omtrent waterkwaliteit en de menselijke gezondheid.

Doelstellingen van de vernieuwde drinkwaterrichtlijn

De vernieuwing heeft als doel de toegang ertoe te verbeteren en de gezondheid van de mens te beschermen tegen de schadelijke gevolgen van verontreinigd drinkwater door ervoor te zorgen dat het gezond en schoon is.

 

Belangrijkste wijzigingen

Kwaliteitsnormen

 

De normen waaraan de drinkwaterkwaliteit moet voldoen, werden herzien en uitgebreid. Zo werden bestaande normen aangepast (bijvoorbeeld voor lood en ijzer) en enkele nieuwe normen toegevoegd (bijvoorbeeld voor legionella).

 

Daarnaast gaat de nieuwe drinkwaterrichtlijn ook de strijd aan tegen opkomende verontreinigende stoffen zoals microplastics, PFAS en andere soorten chemicaliën. Hiervoor zal een ‘aandachtstoffenlijst’ worden opgesteld door de Europese Commissie die rechtstreekse gevolgen zal hebben tijdens de controle en behandeling van het drinkwater. 

 

Stoffen en verbindingen zullen aan die lijst worden toegevoegd wanneer ze naar alle waarschijnlijkheid in voor menselijke consumptie bestemd water voorkomen en een potentieel risico vormen voor de gezondheid.

 

Risicogebaseerde benadering

 

De nieuwe drinkwaterrichtlijn introduceert een risicogebaseerde benadering om de veiligheid van het water  in het voorzieningssysteem te waarborgen. 

 

De risicoanalyse die moet worden uitgevoerd omvat de volgende elementen:

 • Artikel 8: Risicobeoordeling en risicobeheer van de onttrekkingsgebieden voor onttrekkingspunten van drinkwater (uiterlijk tegen 12 juli 2027 uitgevoerd);
 • Artikel 9: Risicobeoordeling en risicobeheer van elk watervoorzieningssyteem met inbegrip van de onttrekking, behandeling, opslag en distributie van drinkwater tot het leveringspunt (uiterlijk tegen 12 januari 2029 uitgevoerd);
 • Artikel 10: Risicobeoordeling van de huishoudelijke leidingnetten (uiterlijk tegen 12 januari 2029 uitgevoerd).

 

Op basis van deze risicoanalyses zullen er preventieve maatregelen worden genomen om de kwaliteit van de drinkwaterbronnen en het drinkwater te garanderen. 

 

Materialen in contact met drinkwater

 

Er worden strengere kwaliteitseisen gesteld aan materialen,  behandelingschemicaliën en filtermaterialen die in contact komen met water dat voor menselijke consumptie is bestemd. Uit de materialen, die gebruikt worden voor leidingen en onderdelen van installaties, kunnen namelijk stoffen en chemicaliën vrijkomen en op die manier in het drinkwater terechtkomen. 

 

Daarom is het belangrijk dat de materialen die gebruikt worden: 

 1. De gezondheid van de mens niet op directe of indirecte wijze in het gedrang brengen;
 2. de kleur, geur of smaak van het water niet negatief beïnvloeden;
 3. microbiële ontwikkeling in het water niet vergroten;
 4. niet meer verontreinigende stoffen in het water afgeven dan nodig is voor het beoogde doel van het materiaal.

 

Om dit te kunnen garanderen zullen de komende jaren volgende zaken worden ingevoerd:

 • Aanvullende methoden;
 • procedures voor het testen en aanvaarden van toegestane uitgangsstoffen en eindmaterialen; 
 • lijsten van toegestane uitgangsstoffen. 

 

Toegang tot drinkwater

 

De nieuwe drinkwaterrichtlijn introduceert twee hoofdverplichtingen voor de lidstaten om de toegang tot veilig drinkwater te verbeteren. 

 

 • Lidstaten moeten ervoor zorgen dat er tappunten (zowel binnen als buiten) geïnstalleerd worden in openbare ruimten;
 • de verplichting om alle nodige maatregelen te nemen om de toegang tot drinkwater voor kwetsbare en gemarginaliseerde groepen te waarborgen (als antwoord op de oproep van het Europese burgerinitiatief Right2Water).

 

Informatie voor consumenten

 

Om de transparantie te verbeteren, moeten de lidstaten ervoor zorgen dat relevante en actuele informatie over het drinkwater beschikbaar is voor de consument. De lidstaten worden bovendien verplicht om jaarlijks specifieke informatie (zoals bijvoorbeeld verbruikte hoeveelheden, prijs per liter …) door te geven aan de consument zonder dat zij hierom moeten vragen. Dit kan bijvoorbeeld door een vermelding op de facturen. 

 

Lekverlies

 

Door een gebrek aan onderhoudsinvesteringen en vernieuwing van de waterinfrastructuur ontstaan lekverliezen. Om dit tegen te gaan moeten de lidstaten een beoordeling hanteren om het lekverlies op hun grondgebied in kaart te brengen. Dit dient als basis om nadien een lijst van verbeteringsmogelijkheden op te stellen.

 

Vanaf wanneer is richtlijn van toepassing?

De Europese richtlijn is in werking sinds 12 januari 2021. Uiterlijk tegen 12 januari 2023 moeten de EU-landen deze richtlijn omzetten in een nationale wetgeving. Op dat moment vervalt de huidige drinkwaterrichtlijn uit 1998 die nu nog steeds van kracht blijft.

 

Wij helpen jou graag verder

Meer weten over de vernieuwde drinkwaterrichtlijn en de hantering ervan?  AMNorman heeft de juiste expertise in huis om jouw bedrijf van de nodige informatie te voorzien. Contacteer ons hier!

 • am norman FOOD

Hoe kunnen
we jou helpen?

AM Norman