Recentelijk verscheen een draftversie van BRCGS 9 rond de optimalisatie van de voedselveiligheids- en kwaliteitscultuur. We lijsten hieronder de te verwachte wijzigingen op, maar dit uiteraard in afwachting van de officiële publicatie. 

BRCGS (Brand Reputation Compliance Global Standards, vroeger bekend als BRC (British Retail Consortium) is de wereldwijde standaard voor voedselveiligheid en bepaalt aan welke eisen producenten van levensmiddelen moeten voldoen.

De BRCGS-normen garanderen de standaardisatie van kwaliteits-, voedselveiligheids- en operationele criteria en zorgen ervoor dat fabrikanten hun wettelijke verplichting nakomen ter bescherming van de consument.

Wie zich onze laatste blog over ‘Aanpassing Packaging materials V6’ herinnert, weet dat de BRCGS-normen onderhevig zijn aan verandering. Elke wijziging moet worden aangekondigd en gepubliceerd zodat alle betrokken partijen de nodige aanpassingen en voorbereidingen kunnen treffen. 

Recentelijk verscheen een draftversie van BRCGS 9 rond de optimalisatie van de voedselveiligheids- en kwaliteitscultuur. We lijsten hieronder de te verwachte wijzigingen op, maar dit uiteraard in afwachting van de officiële publicatie. 

 

Voedselveiligheids- en kwaliteitscultuur

Binnen bedrijven wordt het senior management gestimuleerd om een continue verbetering van hun voedselveiligheids- en kwaliteitscultuur op te nemen in het beleid. Hierin moet een stappenplan met enkele basiscriteria worden opgesteld dat ook jaarlijks moet worden herzien. Ook tijdens audits zal dit aan bod komen door de (eventuele) vooruitgang te bespreken met de bedrijfsleider. 

 

Authenticiteit

Binnen voedselveiligheid zal er meer aandacht gaan naar authenticiteit. Hiermee verwijst men naar de kennis over de achtergrond, de samenstelling en kwaliteit van voedsel of aangekochte grondstoffen. Uiteraard blijft de reeds geldende regelgeving rond het voldoen aan wetgeving en kwaliteit een vanzelfsprekendheid. 

 

Validatie

Elke verandering moet worden gevalideerd, dat blijft ook bij BRCGS 9 het geval. Er zal echter meer nadruk worden gelegd op validatie binnen HACCP. Concreet gaat het over de validatie van een controlepunt, de kritische grenzen van een CCP, de ingebruikname van nieuwe apparatuur en bij productontwikkeling. 

 

Uitbreiding training

Niet enkel relevant personeel, uitzendkrachten, tijdelijk personeel en aannemers zullen getraind moeten zijn voor de start van werkzaamheden. Dit zal het geval zijn voor àlle medewerkers. Daarnaast zal ook bij de competenties van het VACCP- en TACCP-team voldoende kennis rond voedselfraude en fooddefense aanwezig moeten zijn.  

 

Verificatie

De jaarlijkse verificatie wordt uitgebreid. Dit moet minstens één maal per jaar gebeuren, maar kan indien nodig vaker worden uitgevoerd. Daarnaast zal ook bij wijzigingen of incidenten een extra verificatie nodig zijn. Dit zowel bij omgevingsonderzoek, processpecificaties, HACCP, VACCP- en TACCP-analyse. 

 

Samengevat

  • De voedselveiligheidscultuur wordt nóg belangrijker. 
  • Communicatie richting medewerkers omtrent de evaluatie van de doelstellingen zal meer aandacht vragen.
  • Authenticiteit werd aan veel normparagrafen toegevoegd.
  • Kennis rond VACCP en TACCP wordt verwacht van alle relevante doelgroepen. 
  • Uitbreiding van de trainingsverplichting.

 

Wanneer is dit van kracht?

  • 12 januari 2022: de uiterlijke datum waarop de industrie feedback kan geven op deze draft.
  • Augustus 2022: verwachte publicatie van BRCGS 9.
  • Vanaf 1 februari 2023: audits gebeuren volgens de nieuwe richtlijnen.

 

Zit je met specifieke vragen in afwachting van de definitieve versie? Onze Normanisten helpen je graag!

  • am norman FOOD

Hoe kunnen
we jou helpen?

AM Norman