Het is lang ‘stil’ geweest rond wetgeving inzake minerale oliën, maar nu blijkt er toch schot in de zaak te komen. Meer info over de update van de Franse, Duitse en Zwitserse wetgeving in deze blog.

Update van de wetgeving in Frankrijk, Duitsland en Zwitserland + standpunt Europa

Franse wetgeving rond minerale oliën

Onlangs is er de publicatie geweest van Franse wetgeving m.b.t. minerale oliën. Het zogenaamde Arrêté du 13 avril 2022 précisant les substances contenues dans les huiles minérales dont l’utilisation est interdite sur les emballages et pour les impressions à destination du public.

Deze blijkt niet van toepassing indien er géén ‘bedrukte materialen’ worden afgeleverd.

Alsnog hieronder de samenvatting:

 • Deze verduidelijkt het gebruik van minerale oliën die verboden zijn voor gebruik op verpakkingen en afdrukken bedoeld voor de consument.
 • Deze heeft betrekking op producenten (fabrikanten, importeurs en distributeurs), gebruikers, operatoren en collectieven voor afvalbeheer, persredacteurs, en producenten van huishoudelijke verpakkingen en grafisch papier.
 • Tot 31 december 2024 geldt het verbod op koolwaterstoffen uit minerale olie (MOAH) met 1 tot 7 aromatische ringen en de verzadigde koolwaterstoffen uit minerale olie (MOSH) met 16 tot 35 koolstofatomen bij een concentratie van meer dan 1% in inkt gebruikt voor verpakkingen.
 • Vanaf 1 januari 2025 wordt dit uitgebreid naar een verbod van inkt met MOAH opgesteld uit 3 à 7 aromatische ringen bij een concentratie groter dan een ppm. Eveneens geldt dan het verbod op inkt voor verpakkingen met een concentratie van meer dan 0,1% MOAH of MOSH.
 • Commerciële flyers, catalogussen en papierwerk voor commerciële promotie vallen hierbuiten.

Het besluit treedt in werking op 1 januari 2023.

En hoe zat het nu ook alweer met de Duitse draft?

Duitsland heeft reeds lang geleden een DRAFT uitgebracht van wetgeving m.b.t. minerale oliën (22e verordening tot wijziging van de verordening consumptiegoederen). Deze is nog steeds in ontwerp, dus in Duitsland zijn er voorlopig geen wettelijke maximumwaarden voor MOSH en MOAH.

Het kernelement van de 21e verordening tot wijziging van de verordening betreffende consumptiegoederen van 2 december 2021 (Federaal Staatsblad I p. 5068) is een positieve lijst van stoffen die worden gebruikt in drukinkten voor het bedrukken van materialen die in contact komen met levensmiddelen. Indien dit om redenen van bescherming van de gezondheid van de consument noodzakelijk is, bevat de lijst van deze stoffen ook overeenkomstige beperkingen (bijvoorbeeld specifieke migratielimieten).

Daarnaast zou er geen MOAH-migratie mogen worden gedetecteerd in het levensmiddel en zou het aldus niet detecteerbaar mogen zijn (detectiegrens 0,5 mg/kg in het levensmiddel, resp. 0,15 mg/kg voor bepalingen in een levensmiddelsimulant).

Is er elders nog iets geformuleerd inzake minerale oliën?

In Zwitserland is het gebruik van gerecycleerd papier in direct contact met levensmiddelen dan weer verboden. Daarnaast wordt voor gebruik van drukinkten verwezen naar de lijst die werd opgenomen in de EuPIA Guidelines.

Foodwatch blijft pleiten voor meer bedrijfsbetrokkenheid en een Europese verordening om ervoor te zorgen dat alle voedsel:

 • geen aantoonbare (kankerverwekkende) MOAH en
 • maximaal 2 mg/kg MOSH bevatten (met uitzonderingen die wetenschappelijk verantwoord zijn).

 

Standpunt Europa – update 23/05/2022

Indien de gekwantificeerde aanwezigheid van MOAH - die mogelijk genotoxische carcinogenen zijn in levensmiddelen (waaronder levensmiddelen voor zuigelingen en peuters) - bij een officiële controle wordt bevestigd, moeten de betrokken producten uit de handel worden genomen en, indien nodig, worden teruggeroepen op grond van artikel 14 van de algemene levensmiddelenwetgeving (Verordening (EG) nr. 178/2002), om een hoog niveau van bescherming van de menselijke gezondheid te waarborgen. In dit verband benadrukken de lidstaten ook de verantwoordelijkheden van de exploitanten van levensmiddelenbedrijven overeenkomstig artikel 19 van de algemene levensmiddelenwetgeving.

Met het oog op een uniforme handhaving in de gehele EU zijn de lidstaten overeengekomen producten uit de handel te nemen en, indien nodig, terug te roepen wanneer de som van de concentraties MOAH in levensmiddelen gelijk is aan of hoger is dan de volgende maximale LOQ's, zijnde:

 • 0,5 mg/kg voor droge levensmiddelen met een laag vet/oliegehalte (≤ 4% vet/olie)
 • 1 mg/kg voor levensmiddelen met een hoger vet/oliegehalte (> 4% vet/olie)
 • 2 mg/kg voor vetten/oliën

Deze overeengekomen MRL’s zou men dan in wetgeving verwachten, zoals in de Verordening (EG) nr. 1881/2006, maar dit is toe nu toe nog niet het geval.

De analyse en de bemonstering moeten worden uitgevoerd overeenkomstig de bepalingen van Verordening (EG) nr. 333/2007 (voor de commerciële labo’s van belang).

Ook zou volgens het EFSA moeten worden nagegaan of de microkristallijne was die wordt gebruikt in materialen die met levensmiddelen in aanraking komen, E905 is (microkristallijne was die is toegestaan voor specifieke toepassingen als levensmiddelenadditief) en, als dit het geval is, of deze voldoet aan de specificaties van E905, met name wat de aanwezigheid van benzo[a]pyreen betreft.

Bronnen

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045733481

CHE130 (sg.ch)

Das Bundesgesetzblatt (BGBl.)- Bundesanzeiger Verlag

BMEL - Lebensmittelverpackungen

Fragen und Antworten zu Mineralöl in Lebensmitteln: Foodwatch DE

 • am norman PACKAGING

Hoe kunnen
we jou helpen?

AM Norman