Tot voor kort diende iedere medewerker in de dierlijke primaire sector aan te tonen met een medisch attest dat zijn of haar gezondheid toeliet om in direct contact te komen met levensmiddelen. Deze vereiste stond genoteerd in bijlage II van het Koninklijk Besluit betreffende levensmiddelenhygiëne van 13 juli 2014.

Via een recent gepubliceerd besluit werd bovenvermelde eis echter opgeheven. Personen die nu rechtstreeks in contact komen met levensmiddelen, dienen  niet langer een medisch attest voor te leggen om hun activiteit in de levensmiddelensector te kunnen uitvoeren.
Een medisch attest mag dan niet meer vereist zijn, de levensmiddelenoperator moet echter wel nog steeds voldoen aan de bepalingen opgenomen in bijlage II, hoofdstuk VIII van Europese Verordening  852/2004 omtrent persoonlijke hyiëne. Regels met betrekking tot een goede persoonlijke hygiëne en schone kledij blijven uiteraard gelden, alsook het verbod om met levensmiddelen in contact te komen indien je drager bent van een besmettelijke ziekte.